İş

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen birinci bölümü: (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, 12 maddelik bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü kabul edildi.

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) yeniden yapılandırma fırsatları sunuyor.

Alacaklar için vergiler, vergi cezaları, idari ve itibari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, toplum sigorta primleri, emeklilik ve kurumlar karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik güçlendirme primi ve bu alacaklara ilişkin her türlü alacaklar esas alınır. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle. Faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi ek alacaklar kapsama dahildir.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin su, atıksu, katı atık gibi alacakları da yönetmelik kapsamındadır.

Ayrıca teklif ile işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya şirkette yer almayan mal, makine, teçhizat, demirbaş ve kasalar ile ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yapılacak. kayıtları var ama işletmede yok.

Yönetmelik kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 31 Aralık 2004 tarihine kadar her ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı, üretici fiyatları aylık değişim oranı Endeksi (ÜFE) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise 0,75 olan aylık oranını ifade edecek. yüzde.

Yapılandırılacak alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsilat müdürlükleri tarafından takip edilen kesinleşmiş kamu alacaklarından, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bir kısmı, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihteki prestij, henüz ödenmemiş veya muaccel olmayan vergiler ile vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları, ve bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası yapılandırılacaktır. .

İtiraz ile ibraz edilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacaklar olarak yapılandırılacaktır.

Her araç için ödenecek MTV, aracın idari para cezaları ve geçiş ücretinin en az yüzde 10’u ödenecek, taksit ödeme döneminde fiziki muayeneye izin verilecek.

1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisinin ve bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Belediyelerin su, atıksu ve katı atık bedelleri ile sundukları hizmetlerin bir kısmı ve aldıkları bazı paylardan doğan bedel alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık bedelleri, su ve kanalizasyon müdürlüklerinin su ve kanalizasyon payları atık su maliyeti ve harcamalara katılım ile YİKOB’ların alacakları yapılandırılacaktır.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da aranacak.

Bu kurumların kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan kamu alacakları da teklif kapsamına alınmıştır. Buna göre, Yönetmeliğin yayımı tarihinin prestiji ile birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz dolmamış, vergi tarhiyatları ve gümrük vergileri re’sen veya ek yoluyla yapılmıştır. idare, itiraz veya itiraz süresi geçmemiş veya itiraz/itiraz veya itiraz süresi geçmemiştir. Düzeltme talebinde bulunulan veya düzeltme talebinde bulunma süresi geçmemiş veya düzeltme yoluna gidilmiş idarece veya re’sen yapılan vergi tarhiyatları ve gümrük vergisi tahakkukları da ayrıca yapılandırılacaktır.

Teklif ayrıca gümrük yükümlülüğüne ilişkin olarak sadece vergi cezaları/idari para cezaları, yönetmelik kapsamında ihtilaflı idari para cezaları ve tarhlardan ihtilaflılara ilişkin davalarda ödenecek bedelleri de düzenlemektedir.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, tebligata bağlı olarak başvuru ve ödeme süreleri belirlenerek düzenlenir.

Buna göre, düzenleme kapsamındaki devirlere katılım nedeniyle doğacak vergi ziyaı cezalarında, cezaya tabi olanlar cezanın yüzde 25’ini belirtilen süre içinde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inden feragat edilecek ve biçim.

Bu kararlar, Yönetmeliğin yayımı tarihindeki itibarla beyan edilmeyen vergi cezaları ile yayımı tarihinden önce pişmanlık veya pişmanlık istemiyle verilmiş olan Yönetmelik kapsamına giren dönemlere ait beyannameler hakkında da uygulanacaktır. ödeme ile ilgili kuralların ihlal edildiği açıklama daveti kapsamında ve daha önce verilmiş olan beyannameler için.

Yayımlandığı tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden değerleme kurulu kararları ve vergi inceleme raporları hakkında gerekli inceleme ve bildirim işlemlerinin yapılması şartıyla teklif kararlarından yararlanılabilir. belirlenen süre içinde ödenmesi şartıyla, Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Bu düzenleyici kararlardan yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanunu’ndaki uzlaşma, ön takdir uzlaşması, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu’ndaki uzlaşma, Kabahatler Kanunu’ndaki avans indirimi ve vergi indirimlerinden yararlanamayacaktır. Devlet İhale Kanunu.

Taban ve vergi artışı

Teklifte vergi matrahı ve vergi artışı da düzenlenmiştir.

Mükellefler tarafından çeşitli nedenlerle eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen geçmiş yıl gelirlerinin bariz oran ve fiyatlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Bu durumda beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve fiyatların belirlenmesinde ekonomik gelişmelere paralel olarak belirlenen esaslar esas alınır.

Buna göre mükellefler, Vergi Uyarlama Kanunu’nda yer alan vergi cezalarına ve gecikme faizlerine tabi olmadan vergilerini ödeyebilecekler. Artan vergi ve transferler için, artan vergilerin ödenmesi şartıyla vergi incelemesi ve tarhı yapılmayacaktır.

Matrahı artıran mükelleflerin beyan edecekleri vergi matrahları için taban fiyatların belirlenmesi ve bu faaliyet ve gelirlerin vergi dairesinin vergi dairesi tarafından halihazırda zarar beyan edilmiş, indirim ve istisnalar nedeniyle beyan edilmemiş veya vergi beyannamesi verilmemiş, ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmemiştir. Bilgi dışında kalması nedeniyle vergi matrahının bulunmadığı durumlarda, mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucunda bulunan matrahlara bir alt sınır getirilir.

Kurumlar vergisi mükellefleri artırdıkları kurumlar vergisi matrahlarına ek olarak ilgili kanuna göre vergi tevkifatına tabi olan faiz ve iratları üzerinden tevkif edilen vergileri de artırmakla yükümlüdürler.

Gelir (stopaj) vergisi ile kurumlar (stopaj) vergisi ve matrah artırım kararları alınır. Bundan yararlanan mükellefler için artırılan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak gelir (stopaj) vergisi inceleme ve tarhı yapılmayacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi kanunu uyarınca, kar dağıtımına bağlı olarak yapılan ödemeler veya genel merkeze aktarılan tutar üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı kararlarına istinaden yönetmelik kapsamında vergi matrahlarını artıranlar, kurumlar vergisi yönünde vergi matrahını da artırmak durumundadır.

Katma değer vergisi mükellefleri, artırdıkları ve vergi ödedikleri takdirde, artırdıkları dönemler için KDV ile vergi inceleme ve tarhiyatına tabi olmayacaklardır. Artışa esas tutar, yıl içinde katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen “hesaplanan katma değer vergisi”nin yıllık toplamı olacaktır. Hesaplanan KDV, kesintilerden önceki vergi tutarı olacaktır.

Yönetmelikten yararlanamayanlar

Teklif, vergi matrahı ve vergi artışına ilişkin olarak mükelleflerin dikkate alacağı diğer hususları da düzenlemektedir. Matrah veya vergi artırımı kapsamında bulunan ve bu konudaki düzenlemeleri yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergilere ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artışı, yayım tarihinden önce başlanan vergi inceleme ve takdir işlemlerinde sorun teşkil etmeyecektir. Ancak, konuya ilişkin inceleme yapma hakkına ilişkin kararların gizli kalması kaydıyla, vergi inceleme ve takdir işlemlerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 7 iş günü içinde sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içinde tamamlanan vergi incelemelerine ilişkin ön mutabakat talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Defterleri, kayıtları ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok edip yerine başka yapraklar koyanlar veya yaprak koymayanlar veya belgelerin asıllarını veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” Vergi Usulü Kanunu, tıpkı kanunda belirtilen belirli fiilleri işleyenler gibi, giyenlerin de giydiği gerekçesiyle adı geçen merciler, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Hataları Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapı, oluşum veya kümelere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olduğu. Terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve soruşturma yapılması istenenler, bu Yönetmeliğin matrah veya vergi artışına ilişkin kararlarından yararlanamayacak. Matrah ve vergi artışı üzerinden hesaplanan vergilerin aylık en fazla 12 eşit taksitle ödenmesi gerekecek.

Damga vergisi, vergi matrahı ve vergi artışı sonucu tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti ödeme süresi içinde ödenecektir.

Matrah ve vergi artışlarına ilişkin beyannamelerden 1000 lira damga vergisi alınacak ve bu vergi indirim hesabında dikkate alınmayacaktır.

İş kayıtlarının düzeltilmesi

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde bulunmasına rağmen kayıtlara yansımayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulunmasına rağmen sicillerinde yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç değeri ile kayda alabilecekler. Yönetmelikte öngörülen süreler içinde envanter listesi ile vergi dairelerine bildirimde bulunmak suretiyle.

Defter tutan mükellefler, asıl bilançoya göre, faaliyetlerinde kaydettikleri mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı karşılık hesabı açacak. Mal karşılığı, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru sayılacağı için vergilendirilmeyecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, sicillerini iyileştirmek amacıyla, fiilen kayıtlarında bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenleyerek ve her türlü vergi yükümlülüklerini yerine getirerek, sicillerine ve beyannamelerine ibraz etmeleri sağlanır. yükümlülükler.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, bilançolarında yer almayan nakit mevcudunu 31 Aralık 2022 prestiji ile vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecekler, ancak ortaklarından borçlu oldukları tutarlar ve net alacak fiyatları ortaklara borçlu oldukları fiyatların ortasındadır. Bu kapsamda, beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin beyanname verme süresi içinde hesaplanarak ödenmesi gerekecek.

SGK alacakları yapılandırıldı

Teklifle kesinleşen SGK alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

Buna göre sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik taban primi, sigortalılık durumlarından kaynaklanan prestij matrahına ilişkin mevzuat uyarınca ödenemeyen isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri, , SGK tarafından ilgili kanunların yeterli takibine tabidir. Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkı payı asılları üzerinden hesaplanacak bedel ile bu alacaklar için ödeme tarihleri ​​arasındaki döneme ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak bedel olması durumunda ve bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme cezası, belirtilen süre ve süre içinde ödenir. Tüm ikincil alacakların tahsilinden feragat edilecektir.

Bu Yönetmelikten yararlanmak için başvuruda bulunulduğu halde, belirlenen başvuru süresinin sonuna kadar patrona bildirilen ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik personel tutarı üzerinden hesaplanan sigorta priminin asılları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanan ihale konusu özel nitelikli inşaat ve işlere ait, ihalenin başlangıç ​​tarihinden itibaren geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak bedel ise Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar olan alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ikincil alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Teklifle birlikte, 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma başvurusu tarihine kadar bildirilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait ilk taksit ödeme dönemi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

(sürecek)

kosk-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort